Moduł II - Działania edukacyjne

II Działania edukacyjne - szkolenia, warsztaty i konsultacjeModuł drugi przewiduje: wykłady, warsztaty, szkolenia, konsultacje które realizowane będą w siedzibach partnerów projektu. Celem tego modułu jest wspieranie lokalnych UTW poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń, które mogą przyczynić się do rozbudowania, urozmaicenia i uatrakcyjnienia dotychczasowej oferty placówek.

Niemałe znaczenia ma także wzmacnianie umiejętności i kompetencji osób prowadzących zajęcia w lokalnych Uniwersytetach Trzeciego Wieku, przewidywana poprawa jakości prowadzonych zajęć oraz promowanie idei całożyciowego uczenia się. W praktyce oznacza to, że w tej części projektu planujemy przeprowadzić głównie szkolenia i konsultacje naukowo-dydaktyczne ukierunkowane na wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i naukowe dla partnerskich UTW.

Podstawowym zadaniem, jakie w tym module stawia sobie UTW w UWr, jest dzielenie się wiedzą z mniejszymi placówkami, ale także – niwelowanie barier utrudniających efektywną wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi Uniwersytetach Trzeciego Wieku biorącymi udział w projekcie. Za cel stawiamy sobie także budowanie sieci UTW, które będą się wzajemnie wspierały i inspirowały, nie tylko w czasie trwania projektu, ale także po jego zakończeniu. W module drugim proponujemy zarówno szkolenia grupowe, jak i konsultacje indywidualne.

Proponowane szkolenia zostaną podzielone na trzy bloki tematyczne:
  • Szkolenia dla kadry dydaktycznej: liderów, edukatorów
  • Szkolenia dla wolontariuszy – słuchaczy UTW
  • Szkolenia dla pracowników administracyjnych


Celem drugiego modułu jest także wspieranie działań rozwijających aktywność edukacyjną seniorów w małych społecznościach lokalnych (np. w małych miastach) poprzez  budowanie modelu działań stymulujących proces uczenia się osób starszych oraz upowszechnianie idei wolontariatu senioralnego.

Galeria zdjęć
projektutw.uni.wroc.pl/galeria

Ilona Zakowicz - biogram
projektutw.uni.wroc.pl/projekt/kadra/ilona-zakowicz