Moduł I - Wymiana dobrych praktyk

Wymiana zespołów artystycznych – promocja kultury i działania animacyjneModuł pierwszy przewiduje: spotkania w lokalnych UTW, działania animacyjne i promocyjne. Celem tego modułu jest wzajemne poznanie się partnerów projektu i inspirowanie. Partnerzy projektu połączeni zostali w diady, które odwiedzają się wzajemnie, przedstawiają swoją ofertę edukacyjną, animacyjną, artystyczną. Nadrzędnym celem tego etapu projektu jest zbudowanie partnerskich relacji między UTW na Dolnym Śląsku, promowanie idei współpracy i atmosfery życzliwości.

Moduł I ukierunkowany jest na mobilność, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze edukacji osób starszych. Moduł I projektu koncentruje się na nawiązaniu i rozszerzeniu współpracy pomiędzy wszystkimi uniwersytetami trzeciego wieku biorącymi udział w projekcie.

Działania oparte na wymianie wiedzy i obserwacji w kontekście pracy ze słuchaczami obejmą wymianę pracowników i spotkania robocze wszystkich partnerów. Działania w tym module ukierunkowane są na budowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi UTW.

Podejmując działania edukacyjne i animacyjne zamierzamy nie tylko dzielić się posiadaną wiedzą – uczyć – ale także poszukiwać nowych przestrzeni działań edukacyjnych, także w  szeroko pojętej sferze kultury. Planujemy stworzyć platformę współpracy pomiędzy słuchaczami UTW, która będzie sprzyjała aktywności i zaangażowaniu społecznemu osób starszych, a także zwiększeniu ich uczestnictwa w kulturze, zarówno jako odbiorców, jak i twórców.

Galeria zdjęć
projektutw.uni.wroc.pl/galeria

Anna Gużda - biogram
projektutw.uni.wroc.pl/projekt/kadra/anna-guzda