Opis projektu

UTW: Uczyć-Tworzyć-WspieraćInformacje ogólne:

Projekt: „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego p.n. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w 2017 roku.

Pomysłodawcą, liderem i głównym organizatorem niniejszego projektu jest Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z najstarszych instytucji tego typu w Polsce, posiadająca
ponad czterdziestoletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób starszych. Planowane działania
projektowe zorientowane są na wsparcie siedmiu mniejszych dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego
Wieku: w Strzelinie, Oławie, Legnicy, Głuszycy, Zgorzelcu, Wrocławiu (Międzykulturowa Akademia
Trzeciego Wieku przy Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej) oraz nowopowstającego,
w Gryfowie Śląskim.

Intencją organizatora jest realizacja działań łączących jego doświadczenie naukowe z praktyką
edukacyjną osób starszych. Stąd, w ramach projektu, przewidziano zarówno wątki badawcze
tworzenie narzędzi badawczych, wypracowanie innowacji) jak i praktyczne, związane z edukacją
i aktywizacją lokalnych społeczności senioralnych: szkolenia, warsztaty, konsultacje, działania
animacyjne oraz wymianę kadry i dobrych praktyk.

Głównym motywem projektu jest wymiana wiedzy, idei, doświadczeń, wzajemne inspirowanie się,
wspieranie i wspólne tworzenie. Stąd, zarówno w nazwie projektu, jak i w logice zaplanowanych
działań, obecne jest odniesienie do triady: uczyć – tworzyć - wspierać. Choć planowane działania
skierowane są w przede wszystkim do osób starszych, to udział w nich mogą brać również osoby młodsze,
a także edukatorzy, animatorzy, wolontariusze i sympatycy lokalnych UTW.


Informacje szczegółowe:

Wśród zadań jakie postawili przed sobą twórcy projektu należy wymienić między innymi:
• promowanie idei uczenia się przez całe życie,
• budowanie sieci wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
• upowszechnianie informacji na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także działań
edukacyjnych oraz animacyjnych skierowanych do seniorów,
• kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz pomyślnych relacji
międzygeneracyjnych,
• promocja wolontariatu wśród słuchaczek i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
• promocja amatorskich grup artystycznych,
• inicjowanie i wspieranie działań o charakterze międzygeneracyjnym,
• aktywizacja seniorów do działań rzecz społeczności lokalnych
• przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji
międzypokoleniowej;


Projekt realizowany będzie w trzech modułach:

Moduł I.
Spotkania w lokalnych Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
Celem tego modułu jest zbudowanie partnerskich relacji między Uniwersytetami Trzeciego Wieku
na Dolnym Śląsku, wzajemne inspirowanie się, poznawanie oferty programowej, wymiana doświadczeń
i dobrych praktyk.

Moduł II.
Szkolenia, warsztaty, konsultacje.
Celem tego modułu jest wspieranie lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku poprzez przekazywanie
wiedzy i doświadczeń, które mogą przyczynić się do rozbudowy, podniesienia jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty placówek.

Moduł III.
Upowszechnianie nauki, badań naukowych, działania międzygeneracyjne - uczestnictwo seniorów
w wybranych zajęciach oferty dydaktycznej proponowanej przez Wydział Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem tego modułu jest umożliwienie słuchaczom
dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku udziału w zajęciach stwarzających okazję do poszerzania
wiedzy oraz nawiązania współpracy pomiędzy seniorami, nauczycielami akademickimi oraz studentami
Uniwersytetu Wrocławskiego.
---
Galeria zdjęć
projektutw.uni.wroc.pl/galeria